جلسه علنی سه شنبه شورای شهر تهران لغو شد

جلسه علنی سه شنبه شورای شهر تهران لغو شد