شکایت از رسانه‌ها در دستور کار نیست، بنای تعامل داریم