رئیسی: برخی واردات واکسن را متوقف بر پذیرش FATF کرده بودند