دیدار مجازی بایدن و پوتین برای حل تنش اوکراین

دیدار مجازی بایدن و پوتین برای حل تنش اوکراین