واکنش الکاظمی به انهدام مخفیگاه داعش در دو شهر عراق

واکنش الکاظمی به انهدام مخفیگاه داعش در دو شهر عراق