عضویت در سازمان شانگهای تبعات تحریم را کاهش می‌دهد؟