افتتاح کانون اقتصادی ایرانیان خارج از کشوردر مرکز تجارت جهانی استانبول