طالبان تهدید شد/ شورای عالی مقاومت ملی افغانستان اعلام موجودیت کرد