ثبت رکورد روزانه 500 سرقت از‌تجهیزات شهری در پایتخت