بایدن به پنهان‌کاری در ارائه جزئیات مذاکرات وین محکوم شد

بایدن به پنهان‌کاری در ارائه جزئیات مذاکرات وین محکوم شد