درآمد ارزی ۱.۳ میلیارد دلاری ایران از اعزام نیروی کار

درآمد ارزی ۱.۳ میلیارد دلاری ایران از اعزام نیروی کار