روایتی عجیب از اختلاف قیمت گذاری زمین بابک زنجانی!

روایتی عجیب از اختلاف قیمت گذاری زمین بابک زنجانی!