افسارگسیختگی قیمت کالاها نتیجه قیمت‌گذاری دستوری است