افت محبوبیت سیاستمدار معروف /دموکرات ها نگران شدند