افت 4500 واحدی شاخص بورس در 16 آذر

افت 4500 واحدی شاخص بورس در 16 آذر