سقوط آزاد لیر ترکیه در پی اقدام جدید اردوغان

سقوط آزاد لیر ترکیه در پی اقدام جدید اردوغان