وقوع رگبار و رعد و برق در این استان ها/ تهران سرد می شود