کیهان به نقل از چهره اپوزیسیون نزدیک به رژیم پهلوی: پس از سال ها رکود و تحریم اقتصاد ایران به ثبات رسیده است!