بخشش به شرط دیه 3 میلیارد و 350 میلیونی؛ از 250 میلیون آخر نمی‌گذرم!

بخشش به شرط دیه 3 میلیارد و 350 میلیونی؛ از 250 میلیون آخر نمی‌گذرم!