حسن زادۀ آملی؛ چرا علامه؟ متنوع‌تر از فقیهان با ادبیات و ریاضیات و فلسفه