استراتژی متفاوت حقوقی ها برای پالایشی ها/ نمادی که فروشنده شد