عباس عبدی: رفتن خانم میرزاخانی از ایران کار درستی بود/ شجاعی زند: علت‌العلل مهاجرت از ایران، «غرب» است

عباس عبدی: رفتن خانم میرزاخانی از ایران کار درستی بود/ شجاعی زند: علت‌العلل مهاجرت از ایران، «غرب» است