کارگران و بازنشستگان: دیگر توان خریدن تخم‌مرغ هم نداریم!/  وعده می‌شنویم و عمل در کار نیست