بزرگترین فولادساز ایران در لیست فروش حقوقی ها/ نمادهایی که خریدار بودند