روایت تسنیم از درگیری مرزی با طالبان؛ توجیه نبودند!

روایت تسنیم از درگیری مرزی با طالبان؛ توجیه نبودند!