آمار کرونا امروز 8آذر1400 / شناسایی ۴۳۱۰ بیمار جدید کرونایی و فوت ۸۲ نفر

آمار کرونا امروز 8آذر1400 / شناسایی ۴۳۱۰ بیمار جدید کرونایی و فوت ۸۲ نفر