تقسیم رشد و افت تولید در بخش معدن 5-5 مساوی

تقسیم رشد و افت تولید در بخش معدن 5-5 مساوی