پیش بینی بورس شنبه یک آبان  1400 /بورس به تعادل میرسد؟