سخنگوی کاخ سفید: ارزیابی وضعیت مذاکرات وین دشوار است

سخنگوی کاخ سفید: ارزیابی وضعیت مذاکرات وین دشوار است