حقوقی‌های بورس دست به کار شدند/ بانکی ها در سبد خرید