تماس تلفنی وزیر خارجه ترکیه با همتایان ایرانی و اماراتی