بازدهی بورس در آخرین هفته مهر /تداوم خروج نقدینگی حقیقی