پاسخ صریح ایران به توییت لورا روزن درباره مذاکرات برجام

پاسخ صریح  ایران به توییت لورا روزن درباره مذاکرات برجام