ابراز تاسف عمیق خطیب‌زاده برای کشته شدن ۱۵ نظامی جمهوری‌آذربایجان

ابراز تاسف عمیق خطیب‌زاده برای کشته شدن ۱۵ نظامی جمهوری‌آذربایجان