سیدحسن خمینی:نزاع پیروان ادیان کوچکترین دعوای جهان است