توضیحات چمران درباره تعطیلی برخی از جلسات صحن علنی شورای شهر