توئیت خطیب‌زاده در خصوص کارشکنی های اسرائیل برای برجام

توئیت خطیب‌زاده در خصوص کارشکنی های اسرائیل برای برجام