یک تشکل صنفی: موافق حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نهاده‌های دام و طیور هستیم

یک تشکل صنفی: موافق حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نهاده‌های دام و طیور هستیم