توضیحات مدیر عامل شرکت مدیریت فناوری بورس تهران درباره اختلال در سایت بورس