رئیسی: شخص بنده و دولت از هزینه کردن آبرو برای نجات اقتصاد کشور دریغ نمی‌کنیم