جزییات سه عرضه بلوکی در فرابورس/ عرضه اولیه اخزا ها از فردا