خیابانی در تهران به نام خواننده ای که هرگز اجازه برگزاری کنسرت به او ندادند!