جایگاه خطرناک ایران در آمار فوتی‌های کرونا در آسیا