23 نماد تعلیق و متوقف شدند/ معاملات کدام نمادها تایید نشد