روحانی نه محبوبیت خاتمی را دارد و نه کاریزمای هاشمی را ؛ اوتنها ترین سیاستمدار تاریخ کشور خواهد بود!