روزهای سبز و قرمز بورس تهران در 6 ماه ابتدایی 1400