کنایه تند آقای نماینده به انتصابات فامیلی/ عاقبت بخیری بهترین دعاست

کنایه تند آقای نماینده به انتصابات فامیلی/ عاقبت بخیری بهترین دعاست