کارگردان پیشکسوت سینما با وجود دریافت دو دوز واکسن، کرونا گرفت!