خوش‌بینی محتاطانه رسانه‌های جهانی به اولین روز مذاکرات وین؟

خوش‌بینی محتاطانه رسانه‌های جهانی به اولین روز مذاکرات وین؟