تصاویر| نیروگاهی که پس از نیم قرن هنوز خاموش نشده است